تولید مثل طاووس

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۲۰:۵۱:۵

طاووس های نر هنگام تولید مثل چترشان را باز میکنند و ماده را جذب میکنند سپس شروع به تولید مثل میکنند
طاووس های ماده فاقد چتر هستند و طاووس های نر هم معمولا فقط برای تولید مثل چترشان را باز میگنند

تولید مثل طاووس